Edictes del BOP

Exercici: 2021 Bop: 72-0 Edicte: 2907 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial de la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament d'Ultramort, per ajustar les alineacions del sòl urbà
Exercici: 2021 Bop: 16-0 Edicte: 298 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9573 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 165-0 Edicte: 6106 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Acord d'aprovació de la suspensió de llicències per estudiar la modificació de les Normes subsidiàries de planejament
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 6032 MANCOMUNITAT D'AIGUA DE FOIXÀ, PARLAVÀ, RUPIÀ I ULTRAMORT - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 156-0 Edicte: 5812 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial del text refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries, sector UA4
Exercici: 2020 Bop: 146-0 Edicte: 5220 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació definitiva del pressupost, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 132-0 Edicte: 4583 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Exposició pública del Compte general del pressupost de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 130-0 Edicte: 4483 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Aprovació inicial de l'expedient de transferència de crèdit núm. 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 57-0 Edicte: 2058 AJUNTAMENT D'ULTRAMORT - Convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau titular i substitut